Arama 
Ana Sayfa | English
   
 
 
 
  Kurumsal Birimlerimiz Mevzuat Bilgi Merkezi Firma Rehberi Galeri Linkler İletişim  
 
  TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI
  TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAM SAYFASI
  BAŞVURU - KARAR - DEĞERLENDİRME - OFİS ALANI HAKKINDA
  ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRME
  ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ
  YENİ FORMLAR
  TEKNOLOJİK ÜRÜN BELGESİ
  FORMLAR
  AR-GE HAKKINDA
  ÇUKUROVA TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BİLGİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ YÖNERGESİ SENATO KARARI
  GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ HAKKINDA
  SIKÇA SORULAN SORULAR

> Bilgi Merkezi  >  ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRME        

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ,

ÇUKURUVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE

GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ESASLARI

AMAÇ ve KAPSAM

Bu esaslar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 2547 sayıl Yüksek Öğretim Kanununa dayanılarak hazırlanan "ÇÜ Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği"ne göre yapılacak işlemlerdeki yöntem, uygulama usulleri ve hareket şekillerini tanımlar.

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÜREKLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMELERİ

Madde 2. Yönetmelik Madde 5a (öğretim üyelerinin Bölge’de çalışmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Çerçevesinde 7. Yıl İzni Olarak Tam Zamanlı ve Aylıklı İzin Almaları) ve Madde 5b (öğretim üyelerinin Bölgede çalışmak üzere tam zamanlı ve aylıksız izin almaları) çerçevesinde görevlendirilecek öğretim üyeleri aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak ÇÜ ne başvururlar.

  • TGB 1, Öğretim Üyeleri Başvuru Formu (TGB = Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
  • TGB 2, Sürekli Görevlendirme için Şirket Talep Formu
  • TGB 3, Öğretim Elemanı ve Şirket arasında İmzalanacak Sözleşme
  • TGB 4, Etik Taahhütnamesi
  • TGB 5, Süre Uygunluk Belgesi
Görevlendirme ile ilgili başvuru evrakları dörder nüsha olarak hazırlanıp rektörlüğe teslim edilir. İlgili öğretim üyesinin görevli olduğu bölümün görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı sonunda ÇÜYK’ nın uygun görmesi ve rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Uç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler, ilgili bölümün görüşü, fakülte yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile yapılır.


ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÜRELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMELERİ

Madde 3. Yönetmelik Madde 5c (öğretim elemanlarının bölgede süreli görev almaları) çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerde şirket tarafından yapılan başvuru öğretim elemanı ismi bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. İsim belirtilmeden yapılan başvurularda ÇÜ (müracaatın yapıldığı proje ile ilgili birim yetkilisi) proje bazında görevlendirme onay formu (TGB 8)' nu tanzim ederek konuya uygun isim önerir.
Bu şekilde süreli olarak yapılacak görevlendirmelerin şartları öğretim elemanı ile Şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Şirket tarafından yapılacak başvuruda aşağıdaki belgeler hazırlanır.

TGB 4, Etik taahhütnamesi
 
Görevlendirme ile ilgili başvuru evrakları dörder nüsha olarak hazırlanıp rektörlüğe teslim edilir. İlgili bölümün olumlu görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Yapılan sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme sona erer. Bu maddeye göre yapılan görevlendirmelerin toplam süresi 3 yılı geçmesi halinde durum ÇÜYK'da değerlendirilir. ÇÜ’ nün fakülte ve uygulama araştırma merkezlerinde mevcut laboratuarların yönetimi ile görevli öğretim elemanları, bu maddeye göre yarı zamanlı görevlendirme talep ettikleri takdirde, ilgili bölüm yetkilileri, laboratuarda yapılan çalışmaların yönetici öğretim elemanının görev alacağı şirkette yapacağı çalışma ile ilişkileri üzerine bir rapor hazırlar ve bu rapor ilgili birimin yönetim kurulunda değerlendirilip karara bağlandıktan sonra talep ÇÜYK' da incelenir ve karar verilir.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ, YAPTIKLARI ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARINI TİCARİLEŞTİRMEK AMACI İLE BÖLGEDE ŞİRKET KURABİLMELERİ, KURULU BİR ŞİRKETE ORTAK OLABİLMELERİ VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNDE GÖREV ALABİLMELERİ İÇİN İZİN ALMALARI

 

Madde 4. Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları ÇÜ’ ye başvururlar. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra, ÇÜYK, öğretim elemanlarına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanı ticarileştirmek istediği araştırma, hizmet, yöntem ve/veya ürünün özelliklerini, yaratacağı faydayı, getirdiği yenilikleri kullanım alanlarını, pazar durumunu ve benzeri detayları açıklayan bir dosya ile ÇÜ’ ye başvurur. Başvuru “ÇÜYK tarafından görevlendirilecek bir komisyon" tarafından değerlendirilir. Şirket kurarak, mevcut bir şirkete ortak olarak veya bir şirketin yönetiminde görev alınarak ticarileştirilmek istenen araştırma sonuçlarından ÇÜ adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı vb. gelirlerin miktarı ÇÜYK tarafından belirlenir.

Bu maddeye göre izin talep eden öğretim elemanları aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak ÇÜ’ ye başvururlar.

TGB 9, Şirket kurma veya kurulu şirkete ortak olma / görev alma başvuru formu

TGB 4, Etik taahhütnamesi

Kurulacak veya ortak olunacak şirket ana sözleşmesi
Ticarileştirilecek araştırma sonuçlarının açıklandığı dosya

İlgili öğretim elemanının görevli olduğu bölümün olumlu görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı sonunda ÇÜYK' nın uygun görmesi ve rektörün onayı ile gerekli izin verilebilir. Bu izin isteği öğretim üyesinin talebi ve süre şartlarının sağlanması durumunda yönetmelik Madde 5a ve 5b nin sağlanmaması durumunda Madde 5c' ye göre değerlendirilir. İzin istemi ile ilgili başvuru evrakları dörder nüsha olarak hazırlanıp rektörlüğe teslim edilir.

FAALİYET RAPORLARI

Madde 5. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanları, görevlendirme sonunda faaliyetleri ile ilgili olarak rektörlüğe rapor sunarlar.

YÜRÜTME VE DENETİM

Madde 7.

Bu esasların yürütülmesi ve denetlenmesinden ÇÜ Rektörü sorumludur.

EKLER


 Sitemizi 01.01.2013 tarihten itibaren 6198 kişi ziyaret etmiştir