Arama 
Ana Sayfa | English
   
 
 
 
  Kurumsal Birimlerimiz Mevzuat Bilgi Merkezi Firma Rehberi Galeri Linkler İletişim  
 
  TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI
  BAŞVURU - KARAR - DEĞERLENDİRME - OFİS ALANI HAKKINDA
  ÇUKUROVA TGB İŞLETME YÖNERGESİ
  FORMLAR
  ÖĞRETİM ELEMANI GÖREVLENDİRME FORMLARI
  TEKNOLOJİK ÜRÜN BELGESİ
  AR-GE HAKKINDA
  ÇUKUROVA TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ
  Ç.Ü. ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇUKUROVA TGB'DE GÖREVLENDİRME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK
  Ç.Ü. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BİLGİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ YÖNERGESİ
  Ç.Ü. ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇUKUROVA TGB'DE GÖREVLENDİRME USUL VE ESASLARI
  SIKÇA SORULAN SORULAR

> Bilgi Merkezi  >  SIKÇA SORULAN SORULAR        
Teknokent yada Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Nedir?

Teknokent'ler; Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.
4691 Sayılı TGB Kanunu'na Göre :

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder.

Teknoloji Geliştirme Amacı: Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Bölgelerde Kimler Yer Alabilir?

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde;
1- Halen yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar,
2- Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ ler,
3- KOSGEB’in TEKMER’lerinde büyüyen firmalar,
4- Ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler,
yer alabilirler.


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında girişimci firmalara sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.
- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.
- Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31/12/2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden muaftır.
- Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle sağlanan destek ve muafiyetler nelerdir?

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir.

1) Yönetici Şirketlere

- Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.
- AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.
- Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
- Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır.
- Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
- Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmektedir.
- İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden hâsılat payı alınmamaktadır.


2) Girişimcilere

- Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
- Bu süre içerisinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.
- Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.
- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.
- Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır
- Teknolojik ürünün, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir,


3) Öğretim Üyelerine

- Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
- Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir.
- Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan destek personeli kanunla sağlanan vergi muafiyetlerinden yararlanabilir mi?

6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3’ncü maddesine göre AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri destek personelinin söz konusu firmada çalışan toplam Ar-Ge personelinin yüzde onu kadarı Kanunla sağlanan vergi muafiyetlerinden yararlanabilir.

Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde kurulması düşünülen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için de kısıtlılık belgesi gerekiyor mu?

4691 sayılı Kanun’da daha önce herhangi bir sebeple (organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler vb.) yer seçimi yapılan alanlara ilişkin herhangi bir ayrı uygulama bulunmamaktadır. Bu nedenle, bahsi geçen alanlar içerisinde kurulacak teknoloji geliştirme bölgeleri de kısıtlılık belgeleri sunmaları açısından aynı prosedüre tabi tutulmaktadır.

Önerilen Bölge alanı/alanları için daha önce alınmış belgeler geçerli midir?

Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak önerilecek alan/alanlar için daha önce alınmış olan belgeler geçerli değildir. Başvuru dosyası içerisinde yer alacak bütün belgelerin güncel tarihli ve tasdikli olması, harita ve planlara ait dokümanların da “aslının aynıdır/aslı gibidir” ibareli tasdikli ve imzalı olması gerekmektedir.
Çukurova Teknokent'e yeni ve ileri teknolojileri kullanmak isteyen Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. İleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere Ar-Ge ve yazılım geliştirme ağırlıklı çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.

Çukurova Teknokent' e başvurular ücretli midir?

Çukurova Teknokent' e başvurularda firma veya girişimcilerden herhangi bir ücret talep edilmez. 
Başvuru formlarının doldurularak Teknokent Yönetici A.Ş.'ye teslim edilmesi yeterlidir.

Başvuruların nasıl değerlendirilir ve kabul edilir?

Teknokent Yönetici A.Ş.'ye teslim edilen başvurular, başvuru sahibinin faaliyeti alanında projenin mahiyetine göre belirlenecek uzman hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakem heyetinin belirlenmesi ÇÜ Rektörlüğü'nce yapılır. Hakemler değerlendirme sürecinde gerek görmesi halinde başvuru sahibi ile yüz yüze de görüşme yapabilir, mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder. Hakemler olumlu, olumsuz ya da şartlı olumlu görüş verebilir. Hakem görüşleri Çukurova Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir olumlu ya da olumsuz karara bağlanır.


Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır?

Hakem heyeti firmaların iştigal alanında ve özellikle önerilen araştırma veya yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında ÇÜ Öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti hakkında bilgi verilmez. Firmalar ancak hakem heyeti üyelerinin proje değerlendirme aşamasında gerek görmesi sebebiyle yüz yüze görüşme talep ederse görebilir.

Başvurular ne kadar bir sürede değerlendirilir?

Başvuruların değerlendirilmesi en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içerisinde tüm süreç tamamlanarak Teknokent Yönetim Kurulu kararı başvuru sahibine bildirilir.

Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması mümkün müdür?

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci  tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Kabul edilen firmalar için yer tahsisi ne şekilde yapılmaktadır?

Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru sırasının yanı sıra firmanın Çukurova Teknokent' de gerçekleştireceği projeler, bu projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

Tahsis edilen ofislerin özellikleri nelerdir?

Çukurova Teknokent'de 18 m2 ile 124 m2 arasında değişik ebatlarda ofisler bulunmakta olup; kabul edilen firmalara tahsis edilen ofislerde iletişim, internet, elektrik, su ve iklimlendirme alt yapısı tamamlanmış faaliyet göstermesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde gerekli izinlerin Yönetici A.Ş.'den alınmasından sonra ofis alanlarını kendi kullanımına göre iç değişikliğini yaptırabilir.

Başvuru sonuçlandıktan sonra hemen bir ofis alanı tahsis edilmezse ne yapılmalıdır?

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın veya girişimcinin talepleri doğrultusunda bir ofis alanı hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine başvurulardaki öncelik sırasına göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya ya da girişimciye tahsis yapılır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgeye kabul edilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'u kapsamında; I.Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. II. Münhasıran Bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. III. Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel internet mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumluluğu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar Bölgedeki etkinlikler içerisinde geçerlidir.

Firmaların Çukurova Üniversitesi ile işbirliği yapması, öğretim görevlisi yada öğrencilerle projelerde ortak
çalışması zorunlumudur?

Firmaların Çukurova Üniversitesi yada başka bir üniversite ile işbirliği yapma zorunlulukları yoktur. Ancak Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olduğuna da dikkat edilmelidir.

Teknokent'lerde sadece öğretim görevlilerimi görevlendirilebilir?

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Çukurova Teknokent'de faaliyete başlamak için şirket merkezini Bölgeye taşımak gerekli midir?

Şirket merkezinin Bölgede olması zorunlu değildir. Ancak Bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu'na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezi Adana İl sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için Bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

Çukurova Teknokent'e kabul sonrasında, faaliyete başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?

Çukurova Teknokent’e kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içerisinde Bölge çalışma işyeri sicil kaydı, SGK işyeri sicil kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyasını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılacak personelin bilgilerini (özgeçmiş, görev tanımları, işe başlama tarihleri, SGK işe giriş bildirgeleri ve 4691 sayılı Yasa muafiyetleri kapsamı dışında kalan diğer personel bilgileri (Kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) Teknopark A.Ş.'ye teslim edilmelidir.

Çukurova Teknokent'de faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri nelerdir?

4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) 10 gün içerisinde Teknokent Yönetici A.Ş.' ne bildirilmelidir.  İşten çıkma/çıkarma veya mevcut personel için görev tanımlarındaki değişiklikte dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine 10 gün içerisinde Teknokent Yönetici A.Ş.' ne bildirilmelidir. Firmalar 4691 sayılı Yasa kapsamında çalıştırdığı Ar-Ge personeline ait bilgilerin /adı soyadı, SGK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay Teknokent Yönetici A.Ş.' ne onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi'ne verilmelidir. Firmalar Teknokent bildirimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri kendilerine iletilen faaliyet izleme formlarını doldurarak üçer aylık dönemler halinde (1. Dönem 15 Nisan'a kadar, 2. Dönem 15 Temmuz' a kadar, 3. Dönem 15 Ekim'e kadar, 4. Dönem 15 Ocak’ a kadar) Teknokent Yönetici A.Ş.' ne iletilmelidir. Sitemizi 01.01.2013 tarihten itibaren 14564 kişi ziyaret etmiştir